Medlemsportal

For fiskerettshavere i Gaula

Skjellprøveinnsamling 2023

Siden 2011 har Veterinærinstituttet mottatt, analysert og oppbevart skjellprøver fra avlivet laks i 8 lakseførende elver med utløp i Trondheimsfjorden og Åfjorden. Det er den enkelte fisker som tar prøver

--->

Forvaltningsavgift 2023

Dette er første gang det blir benyttet ekstern statsautorisert revisor i elveierlaget. Siden revisjonsrapporten ikke var klar til ordinært RS i april vil regnskap og revisjon for 2022 bli endelig

--->

Ungfiskundersøkelser i Gaula høsten 2023

Norsk institutt for naturforskning (NINA) planlegger også i år å utføre ungfiskundersøkelser på lakseførende strekning av Gaula og Sokna ca. medio august til medio september. Hvilke dager vi drar ut

--->

Midtsesongevaluering 2023

Styret gjennomførte midtsesongevaluering 3. juli 2023. Vurdering av innsiget er basert på overvåking av innsiget av laks til Trondheimsfjorden i regi av NINA. Overvåkingen viser at det er historisk lavt

--->

Fiskesesongen 2023

Artikkelen er sist oppdatert 21.06.2023. Vi nærmer oss starten på laksefiskesesongen 2023 i Gaula. Styret som ble valgt av representantskapet 27. april har hatt sitt første konstituerende styremøte og jobber

--->

Saker til årsmøte 2023 – frist 15. mars

Representantskapet (RS) er Gaula Elveierlag sitt øverste beslutningsorgan. Ordinært RS-møte holdes innen utgangen av april hvert år. Saker som medeiere/elvesoner ønsker behandlet på RS-møte, må være innkommet til styret innen

--->

Innkalling til valgmøte i sonene 2023

Det innkalles herved til valgmøte i sonene i Gaula Elveierlag. Sone 1 og 2: onsdag 15. februar 2023 kl 18.00Festsalen, Øya Landbruksskole Sone 3,4,5,6,7,8,9 og 10: torsdag 16. februar 2023

--->

Torskeoppdrett i Trondheimsfjorden

Via Lakserådet for Trondheimsfjorden har vi gitt tilbakemelding vedrørende to søknader om torskeoppdrett i åpne merder i Trondheimsfjorden. I en samlet uttalelse heter det «Representantene mener det er stor risiko

--->

Forvaltningsavgift 2022

Representantskapet (RS) fastsatte forvaltningsavgiften for 2022 til 990 000 kr i sitt vedtak 28.04.2022. Fiskerettshavere i Gaula er pliktig organisert i Gaula Elveierlag i henhold til lakse- og innlandsfiskloven §

--->

Skjellprøveinnsamling 2023

Siden 2011 har Veterinærinstituttet mottatt, analysert og oppbevart skjellprøver fra avlivet laks i 8 lakseførende elver med utløp i Trondheimsfjorden og Åfjorden. Det er den enkelte fisker som tar prøver

--->

Forvaltningsavgift 2023

Dette er første gang det blir benyttet ekstern statsautorisert revisor i elveierlaget. Siden revisjonsrapporten ikke var klar til ordinært RS i april vil regnskap og revisjon for 2022 bli endelig

--->

Ungfiskundersøkelser i Gaula høsten 2023

Norsk institutt for naturforskning (NINA) planlegger også i år å utføre ungfiskundersøkelser på lakseførende strekning av Gaula og Sokna ca. medio august til medio september. Hvilke dager vi drar ut

--->

Midtsesongevaluering 2023

Styret gjennomførte midtsesongevaluering 3. juli 2023. Vurdering av innsiget er basert på overvåking av innsiget av laks til Trondheimsfjorden i regi av NINA. Overvåkingen viser at det er historisk lavt

--->

Fiskesesongen 2023

Artikkelen er sist oppdatert 21.06.2023. Vi nærmer oss starten på laksefiskesesongen 2023 i Gaula. Styret som ble valgt av representantskapet 27. april har hatt sitt første konstituerende styremøte og jobber

--->

Saker til årsmøte 2023 – frist 15. mars

Representantskapet (RS) er Gaula Elveierlag sitt øverste beslutningsorgan. Ordinært RS-møte holdes innen utgangen av april hvert år. Saker som medeiere/elvesoner ønsker behandlet på RS-møte, må være innkommet til styret innen

--->

Innkalling til valgmøte i sonene 2023

Det innkalles herved til valgmøte i sonene i Gaula Elveierlag. Sone 1 og 2: onsdag 15. februar 2023 kl 18.00Festsalen, Øya Landbruksskole Sone 3,4,5,6,7,8,9 og 10: torsdag 16. februar 2023

--->

Torskeoppdrett i Trondheimsfjorden

Via Lakserådet for Trondheimsfjorden har vi gitt tilbakemelding vedrørende to søknader om torskeoppdrett i åpne merder i Trondheimsfjorden. I en samlet uttalelse heter det «Representantene mener det er stor risiko

--->

Forvaltningsavgift 2022

Representantskapet (RS) fastsatte forvaltningsavgiften for 2022 til 990 000 kr i sitt vedtak 28.04.2022. Fiskerettshavere i Gaula er pliktig organisert i Gaula Elveierlag i henhold til lakse- og innlandsfiskloven §

--->

Sameiet Gaula Elveierlag

Pliktig organisering

I Gaula plikter fiskerettshaverne å gå sammen om felles lokal forvaltning i henhold til lakse- og innlandsfiskeloven §25.

Den lokale forvaltningen utøves innenfor rammene av nasjonalt regelverk, og omfatter regulering av fisket, fiskeoppsyn, informasjon, smitteforebyggende tiltak, fangststatistikk og rapportering, kultiveringstiltak og bestandsovervåking.

Sameiet Gaula Elveierlag utgjør den pliktige lokale fellesforvaltningen i Gaula og består av alle de rundt 680 rettighetshaverne på strekningene av vassdraget med anadrom laksefisk.

Det er fastsatt egne vedtekter for elveierlaget. Vassdraget er delt inn i 10 valgsoner. Hver av disse velger på sitt årlige sonemøte sine representanter som tilsammen utgjør Representantskapet (RS). RS er elveierlagets øverste organ og på sitt årsmøte velger RS sine styremedlemmer.

Styret er ansvarlig for den daglige driften av fellesforvaltningen innenfor vedtektene og de vedtak som fattes av RS.