Gaula Elveierlag

Forvaltningen av fiske i Gaula

INFORMASJON

Valgsonemøter 27. og 29. februar 2024

Sone 1-2: tirsdag 27. februar 2024 kl. 18:00, Øya vgs. (festsalen)
Sone 3-10: torsdag 29. februar 2024 kl. 18:00, Gauldal skole og kultursenter (kinosalen)

Forvaltningsavgift 2023

Representantskapet har besluttet at årets underskudd skal dekkes av driftsfondet.

Kvoter 2024

Representantskapet har fastsatt fiskekvotene for 2024.

Skjellprøveinnsamling 2023

I 2023 ble det samlet inn og analysert skjell fra totalt 1082 individ. Blant disse prøvene er det identifisert 1 oppdrettslaks og 4 pukkellaks.

Nestenulykke mellom tog og laksefisker

Bane NOR har bedt oss om å informere om at det er både farlig og ulovlig å gå i og ved spor. Dette gjelder også forsøk på å gå igjennom jernbanetunnel. Hvis kryssing av jernbanen må skje, skal dette gjøres lovlig på planoverganger. Planoverganger har skilt «Stopp se og lytt».

Midtsesongevaluering 2023

Evalueringen viser en forventet gytebestand på 164%. Konklusjonen blir dermed at ingen tiltak blir iverksatt.

Fiskesesongen 2023

Artikkelen er sist oppdatert 21.06.2023. Vi nærmer oss starten på laksefiskesesongen 2023 i Gaula. Styret som ble valgt av representantskapet 27. april har hatt sitt første konstituerende styremøte og jobber

Saker til årsmøte 2023 – frist 15. mars

Representantskapet (RS) er Gaula Elveierlag sitt øverste beslutningsorgan. Ordinært RS-møte holdes innen utgangen av april hvert år. Saker som medeiere/elvesoner ønsker behandlet på RS-møte, må være innkommet til styret innen