Skjellprøveinnsamling 2023

Siden 2011 har Veterinærinstituttet mottatt, analysert og oppbevart skjellprøver fra avlivet laks i 8 lakseførende elver med utløp i Trondheimsfjorden og Åfjorden. Det er den enkelte fisker som tar prøver av sin fangst og innleverer prøvene til innsamlingspunkter i vassdraget for videreformidling til Veterinærinstituttet. Dette Skjellprøveprosjektet er finansiert av SalMar ASA. I Gaula ble det […]

Forvaltningsavgift 2023

Dette er første gang det blir benyttet ekstern statsautorisert revisor i elveierlaget. Siden revisjonsrapporten ikke var klar til ordinært RS i april vil regnskap og revisjon for 2022 bli endelig behandlet i RS i desember i år. Med bakgrunn i dette og regnskap hittil i år vil styret samtidig legge frem et forslag om ytterligere […]

Ungfiskundersøkelser i Gaula høsten 2023

Norsk institutt for naturforskning (NINA) planlegger også i år å utføre ungfiskundersøkelser på lakseførende strekning av Gaula og Sokna ca. medio august til medio september. Hvilke dager vi drar ut til de ulike delene av elva er vanskelig å si nå da det avhenger av vær, vannføring og vanntemperatur. Men vi kan i hvert fall […]

Nestenulykke mellom tog og laksefisker

Onsdag 28. juni var det en nestenulykke mellom et tog og en laksefisker som gikk midt i jernbanesporet ca. 5 km sør for Støren. Bane NOR har bedt oss om å informere om at det er både farlig og ulovlig å gå i og ved spor. Dette gjelder også forsøk på å gå igjennom jernbanetunnel. […]

Midtsesongevaluering 2023

Styret gjennomførte midtsesongevaluering 3. juli 2023. Vurdering av innsiget er basert på overvåking av innsiget av laks til Trondheimsfjorden i regi av NINA. Overvåkingen viser at det er historisk lavt innsig av alle vektklasser, og at innsiget kommer relativt sent. Vi konkluderer ut fra dette at 2023 ser ut til å være sent år når […]

Fiskesesongen 2023

Artikkelen er sist oppdatert 21.06.2023. Vi nærmer oss starten på laksefiskesesongen 2023 i Gaula. Styret som ble valgt av representantskapet 27. april har hatt sitt første konstituerende styremøte og jobber blant annet med å implementere de vedtak som ble gjort i representantskapets årsmøte. Denne artikkelen er en oversikt over viktig informasjon til rettighetshaverne, og det […]

Saker til årsmøte 2023 – frist 15. mars

Representantskapet (RS) er Gaula Elveierlag sitt øverste beslutningsorgan. Ordinært RS-møte holdes innen utgangen av april hvert år. Saker som medeiere/elvesoner ønsker behandlet på RS-møte, må være innkommet til styret innen 15. mars. Sendes til styret@gaulaelveierlag.no

Innkalling til valgmøte i sonene 2023

Det innkalles herved til valgmøte i sonene i Gaula Elveierlag. Sone 1 og 2: onsdag 15. februar 2023 kl 18.00Festsalen, Øya Landbruksskole Sone 3,4,5,6,7,8,9 og 10: torsdag 16. februar 2023 kl 18.00Kinosalen Gauldal Skole og Kultursenter (GSK) Sakliste Innstillinger fra valgkomiteene legges ut her etter hvert som de mottas. Oversikt over soner og representanter finnes […]

Torskeoppdrett i Trondheimsfjorden

Via Lakserådet for Trondheimsfjorden har vi gitt tilbakemelding vedrørende to søknader om torskeoppdrett i åpne merder i Trondheimsfjorden. I en samlet uttalelse heter det «Representantene mener det er stor risiko forbundet med oppdrett av torsk i åpne merder i Trondheimsfjorden, og mener at omsøkte anlegg vil ha en negativ innvirkning på den rød listede villaks […]

Forvaltningsavgift 2022

Representantskapet (RS) fastsatte forvaltningsavgiften for 2022 til 990 000 kr i sitt vedtak 28.04.2022. Fiskerettshavere i Gaula er pliktig organisert i Gaula Elveierlag i henhold til lakse- og innlandsfiskloven § 25 som også regulerer fordeling av utgifter i forbindelse med fellesforvaltningen. I Gaula er fordelingen gitt av bruksordning etter vedtak i Sør-Trøndelag jordskifterett sak 1600-2006-0057. […]