Bestandsovervåking

Gytegroptelling

Elveierlaget har foretatt droneopptak for gytegroptelling siden 2017. Opptakene gjøres på de samme fem referansestrekningene hvert år.

Målet er å foreta droneopptak i perioden mellom 25. oktober og 1. november. Det må være gunstig vannføring, klart vann, overskyet, oppholdsvær og lite vind for å få gode opptak.

Drivtelling

I 2019 ble det opprettet et nasjonalt program for overvåking av gytebestander av laks og sjøørret på oppdrag fra Miljødirektoratet. I Gaula gjennomføres overvåkingen av gytebestandstørrelser ved drivtelling. Det har ikke vært mulig å gjennomføre drivtelling siden 2017, men ble mulig nå i 2022. Rapport forventes rundt årsskiftet.

Drivtelling 2013-2017

Det er gjennomført gytefisktelling av laks og sjøørret på tre referansestrekninger i Gaula i alle årene fra 2013 til og med 2017. De tre referansestrekningene utgjør til sammen 33,7 km (19,5 %) av Gaulas totalt 173 km lakseførende strekning.

Det har vært en økning i antall laks og total gytebiomasse av hunnlaks gjennom perioden fra 2013 til og med 2017.

Les hele rapporten: Lamberg, A., Gjertsen, V., Bjørnbet, S., og Kanstad-Hanssen, Ø. 2017. Drivtelling av gytefisk på tre referansestrekninger i Gaula i Sør-Trøndelag i årene 2013 til 2017. SNA-rapport 10/2017. 35 s.

Skjellprøveinnsamling

Siden 2011 har Veterinærinstituttet mottatt, analysert og oppbevart skjellprøver fra avlivet laks i en rekke lakseførende elver i Trøndelag, bl.a. fra Gaula. Det er den enkelte fisker som tar prøver av sin fangst og innleverer prøvene til innsamlingspunkter i vassdraget for videreformidling til Veterinærinstituttet. Dette Skjellprøveprosjektet er finansiert av SalMar ASA. 

Veterinærinstituttets sluttrapport for 2022: Sportsfiske Trondheimsfjorden og Åfjorden 2022