Drivtelling 2013 – 2017

Det er gjennomført gytefisktelling av laks og sjøørret på tre referansestrekninger i Gaula i alle årene fra 2013 til og med 2017. De tre referansestrekningene utgjør til sammen 33,7 km (19,5 %) av Gaulas totalt 173 km lakseførende strekning.

Det har vært en økning i antall laks og total gytebiomasse av hunnlaks gjennom perioden fra 2013 til og med 2017.

Drivtelling av gytefisk på tre referansestrekninger i Gaula i Sør Trøndelag i årene 2013 til 2017

Lamberg, A., Gjertsen, V., Bjørnbet, S., og Kanstad-Hanssen, Ø. 2017. Drivtelling av gytefisk på tre referansestrekninger i Gaula i Sør-Trøndelag i årene 2013 til 2017. SNA-rapport 10/2017. 35 s.