Fangststatistikk

Årlig fangst av laks i perioden 1993 - 2023

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Laveste registrerte fangst i denne tidsperioden er i 1997, da ble det registrert 1335 laks i fangststatistikken. Høyeste registrering er i 2001 med 11978 laks.

Kurven viser at det har vært store variasjoner fra år til år. Fra 2013 og fremover er trenden i fangst økende, fortsatt med relativt store variasjoner.

Sesongkvoten ble redusert fra 10 til 8 laks i 2010. I 2012 ble det innført hunnlaksfredning etter midtsesongevalueringen. I 2014 ble sesongkvoten redusert til 5 laks, og i 2015 ytterligere redusert til 4 laks. I 2014 passerte andelen gjenutsatt (CR andel) 50% og har siden steget til i overkant av 60%.

Fiskeforhold, vannføring

Kilde: NVE

Figuren viser vannføringen i Gaulfossen daglig i månedene juni, juli og august for de to siste sesongene. I tillegg er vannføringen for tre utvalgte referanseår med: 1997 – året med lavest registrert fangst, 2001 – året med høyest registrert fangst og 2012 – sen oppgang i Gaulfossen.

Gaulfossen ligger omtrent 35 km fra sjøen, og utgjør det første vandringshinderet for laksen. Gaulfossen er ikke en vanlig foss, men strykområde med et fall på ni meter over en strekning på 900 meter. Både vanntemperatur og vannføring påvirker oppgang av laks i fossen. Det antas at vannføringa må ha sunket ned mot 175 m3 og vanntemperaturen steget opp mot 10 °C før fisk vandrer opp fossen. Undersøkelser har vist at ved høyere temperatur står laksen i kortere tid under fossen, mens tiden laksen brukte opp fossen er kortere ved lavere vannføring.

Så snart laksen går fossen sprer fisken seg i hele vassdraget. Tidspunktet dette skjer varierer og er noe som må evalueres løpende hver fiskesesong opp mot eventuelle tiltak for å begrense beskatning dersom det oppstår usedvanlig gode fiskeforhold som følge av sen oppgang.

Kilde

Flomnivå

Middelflom: 1008
5-års flom: 1304,4
50-års flom: 2076

Årlig fangst fordelt etter kjønn

Figuren viser fordelingen av kjønn i årlige fangster av laks, både avlivet og gjenutsatt.

Årlig fangst fordelt etter størrelse

Figuren viser størrelsesfordeling i årlige fangster av laks, både avlivet og gjenutsatt.

Fangsthyppighet per fisker

Figuren viser hvor mange fiskere som har avlivet mer enn en laks per uke.

All fangst i Gaula, avlivet og gjenutsatt fisk, skal registreres i Elveguiden.