Fiskesesongen 2022

Vi nærmer oss starten på laksefiskesesongen 2022 i Gaula. Styret som ble valgt av representantskapet 28. april har hatt sitt første konstituerende styremøte og jobber blant annet med å implementere de vedtak som ble gjort i representantskapets årsmøte.

Denne artikkelen er en oversikt over viktig informasjon til rettighetshaverne, og det er linket til utfyllende informasjon der det er relevant. Som utgangspunkt kan det være greit å se gjennom protokollen fra representantskapsmøte 28. april 2022.

Styret forholder seg til arbeids og handlingsplanen som ble gjennomgått og enstemmig vedtatt av RS 28. april 2022.

Elveguiden og Gaulakortet

Fra og med sesongen 2022 går vi over til Elveguiden som fangstregistrerings og forvaltningsverktøy. Alle som skal fiske må registrere seg på elveguiden.no og kjøpe Gaulakortet før fisket starter (det er et eget Gaulakort for de under 18 år, det er gratis). Gaulakortet kjøpes en gang per sesong. Desinfisering av fiskeutstyr på godkjent stasjon i Gaula er inkludert i Gaulakortet. Det er viktig å informere fiskere om Gaulakortet siden det er en ny ordning. Det er også en god del andre norske lakseelver som har elvekort så mange fiskere er kjent med dette konseptet. Elveguiden er også en app som kan lastes ned på smarttelefon.

Hvordan rapportere fangst på Elveguiden (kopi av denne kan også hentes på Gaula Natursenter).

Fiskeren har mulighet til å velge Anonym rapport som betyr unntatt offentlighet, men all fangst er rapportert med fullt navn som er tilgjengelig for alle som har administrativ tilgang for forvaltnings og oppsynsformål, blant annet styret. Registreringen er altså ikke anonym. Derimot har fiskerne krav på å kunne velge bort publisering av sitt navn i offentlig tilgjengelig laksebørs. Dette følger av personopplysningsloven fra 2018.

For at fiskere lettere skal finne info er det laget to plakater med QR kode. Disse kan skrives ut og henges opp: Gaulakortet, Gaulakortet engelsk tekst.

Rettighetshavere som skal fiske må også registrere seg og kjøpe Gaulakortet, mange rettighetshavere har gjort det allerede.

Fordelen med elvekort sett fra forvaltningssiden er at vi da har et komplett register over alle som fisker i Gaula, vi har dermed et mål på fisketrykket. Samtidig har vi en informasjonskanal til samtlige fiskere hvor elveierlaget kan publisere informasjon direkte ut til fiskere. Det har løsning for digitalt oblat ved desinfisering, digitalt støtteverktøy for oppsyn og mange gode rapporteringsmuligheter som gir bedre oversikt og informasjon til forvaltningsformål. Det er også mulig for valdeiere å inngå avtale om salg av fiskekort via Elveguiden, men dette er frivillig – altså ikke noe krav til hvor eller hvordan hver enkelt valdeier selger sitt fiske.

Som det også ble gjort vedtak på i representantskapsmøte skal vi rydde i vald strukturen slik at fangst blir registrert på vald i henhold til andelsfordelingsnøkkelen utarbeidet av jordskiftet og lagt til grunn ved stiftelsen av Gaula Elveierlag. Det vil si at vi må bruke vald navn knyttet til eiendommen, «markedsnavn» på vald kan ikke lenger brukes. Grunnen til dette er at vi må ha nye fangsttall på riktige vald for å kunne oppdatere andelsfordelingen (dagens andelsfordeling er basert på fangsttall fra 2004-2007). Når valdene kommer på plass om noen dager er det fint om alle sjekker at de finner igjen sitt vald. Eventuelle mangler, korrigering av stavemåte/navn etc. meldes til styret.

Markedsføring av eget vald på Elveguiden. I avtalen vår med Elveguiden inngår gratis markedsføring av eget vald i deres løsning via en presentasjonsside for valdet. Valdeiere må selv ta kontakt med Elveguiden for å få oppføring der. Det er også mulig, dog ikke obligatorisk, å selge fiske via Elveguiden. Det gjøres i så fall etter egen avtale mellom hver valdeier og Elveguiden. Se informasjon til grunneiere i Gaula om Elveguiden om hva som tilbys og hvordan gå frem.

Fiskeregler

Fiskereglene er omarbeidet med utgangspunkt i en felles nasjonal mal fra Norske Lakseelver. Miljødirektoratet har påpekt at den tidligere bestemmelsen om kvotefritak ved innlevering av fisk er i strid med Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag – all avlivet fisk skal tas med i kvoten. Mer om dette finnes i brevet fra Miljødirektoratet, vårt tilsvar og vårt notat om innleveringsordningen med kvotefritak. Miljødirektoratets krav er hensyntatt i de nye reglene. Ellers er det gjort noen justeringer på terskelverdier vannstand i forhold til fiske/fiskeredskaper i Sokna og noen andre tilpasninger. Alle som skal fiske plikter å sette seg inn i fiskereglene, vi anbefaler også rettighetshavere å gjøre dette slik at man kan gi god og korrekt informasjon til fiskere.

Innlevering av avlivet fredet fisk skal skje til Gaula Natursenter.

Desinfisering

Desinfisering er nå inkludert i Gaulakortet og fiskeren får et digitalt oblat av desinfiseringsstasjonen. Det er ingen begrensninger på antall desinfiseringer per fisker. Vi ønsker å få registrert de desinfiseringsstasjonene som finnes i elva og ber om at dere som ønsker å tilby desinfisering tar kontakt med styret. Dere skal da ikke ta betalt av fiskeren, kun sjekke at fiskeren har kjøpt Gaulakortet.

Det er to alternative løsninger for de som ønsker å desinfisere. I begge tilfellene så vil man få tilgang til å gi fiskeren digitalt oblat via Elveguiden etter at desinfiseringen er utført, og virkestoffet kan hentes på Gaula Natursenter (dekkes av elveierlaget).

Alternativ A Registrert desinfiseringsstasjon: Stasjonen blir registrert på Elveguiden med kontaktinfo og åpningstid. Alternativ til åpningstid er å tilby desinfisering etter avtale (fiskeren ringer først, man kan opplyse om når man vanligvis svarer på telefon). Har man egen nettside kan vi også legge inn en link til denne der desinfeksjonsstasjonen registreres. Det er altså ikke påkrevet å være tilgjengelig/åpen for desinfisering 24/7. Den som desinfiserer plikter å kontrollere at fiskeren har kjøpt Gaulakortet. Elveierlaget vil betale 100 kroner for hver utført og kvittert desinfisering for de som gjør dette når vi har inngått en avtale og registrert desinfiseringsstasjonen. Oppgjør baseres på registrerte oblat i Elveguiden.

Alternativ B Desinfisering utelukkende til egne kunder/fiskere: Stasjonen blir ikke registrert offentlig. Den som desinfiserer plikter å kontrollere at fiskeren har kjøpt Gaulakortet. Elveierlaget betaler ikke for desinfiseringen, det er heller ikke lov å ta betalt av fiskeren siden dette skal inngå i Gaulakortet.

Det er viktig med god tilgang på desinfiseringsmuligheter så vi håper å få en del registrerte stasjoner langs elva. Ta kontakt med styret for å gjøre en avtale.

Skjellprøveprosjektet

Skjellprøveprosjektet fortsetter på samme måte som i fjor. Prøvekonvolutter bli lagt ut ved innsamlingskasser og kan i tillegg hentes hos Gaula Natursenter.

Kontakt med elveierlaget

Ved hendelser eller annet behov så kan elveierlaget kontaktes på epost til styret@gaulaelveierlag.no, denne eposten overvåkes av hele styret og eventuelle varslinger blir håndtert videre av styret.

Midtsesongevaluering

Medio juli skal vi gjøre en midtsesongevaluering. Utfallet av denne kan bli at vi må gjøre ekstraordinære tiltak i henhold til forhåndsavtalen med Statsforvalteren. Statsforvalteren har også bedt oss om å informere rettighetshavere om at Miljødirektoratet hvert år vurderer innsiget i tillegg. De kan komme med restriksjoner som påvirker både fisket i elv og i sjø. I fjor skjedde dette blant annet i Namdalen.