Fiskesesongen 2023

Artikkelen er sist oppdatert 21.06.2023.

Vi nærmer oss starten på laksefiskesesongen 2023 i Gaula. Styret som ble valgt av representantskapet 27. april har hatt sitt første konstituerende styremøte og jobber blant annet med å implementere de vedtak som ble gjort i representantskapets årsmøte.

Denne artikkelen er en oversikt over viktig informasjon til rettighetshaverne, og det er linket til utfyllende informasjon der det er relevant. Som utgangspunkt kan det være greit å se gjennom protokollen fra representantskapsmøte 27. april 2023.

Styret forholder seg til arbeids og handlingsplanen som er vedtatt av RS.

Elveguiden og Gaulakortet

Vi fortsetter med Elveguiden som fangstregistrerings og forvaltningsverktøy i 2023. Elveguiden er tilgjengelig på nett og som egen app for smarttelefon. Alle som skal fiske må registrere seg på elveguiden.no og kjøpe Gaulakortet før fisket starter (det er et eget Gaulakort for de under 18 år, det er gratis). Gaulakortet kjøpes en gang per sesong. Desinfisering av fiskeutstyr på godkjent stasjon i Gaula er inkludert i Gaulakortet.

RS har vedtatt at ordningen med Gaulakort skal videreføres på samme villkår og betingelser som 2022 sesongen. Elveierlaget er kjent med at Miljødirektoratet i et brev til leverandøren av Elveguiden har satt spørsmålstegn ved om obligatorisk avgiftsbelagt elvekort kan innføres gjennom flertallsvedtak i hht. lakse og innlandsfiskloven §25. Gaula Elveierlag har ikke blitt kontaktet av Miljødirektoratet i anledning Gaulakortet. Det foreligger ikke noen form for pålegg eller varsel om pålegg overfor Gaula Elveierlag. Norske Lakseelver har innhentet en juridisk vurdering fra Advokatfirmaet Lund & Co som konkluderer med at forvaltningslagene kan fatte flertallsvedtak om kostnadsdekning fra fiskere for lovpålagte forvaltningsoppgaver. Der fastslås også at selv om Miljødirektoratet er ansvarlig for loven, har de ikke anledning til å sette vedtak fra fellesforvaltningen til side. Viser til artikkel fra Norske Lakseelver og notatet fra Advokatfirmaet Lund & Co for mer detaljer om dette. Gaulakortet har gitt nyttig kunnskap om fiskeradferd i vassdraget, og er et nyttig bidrag til driften av laget.

Det er viktig å informere fiskere om Gaulakortet siden det fortsatt er en relativt ny ordning i Gaula. Det er også en god del andre norske lakseelver som har elvekort så mange fiskere er kjent med dette konseptet.

Fiskeren har mulighet til å velge Anonym rapport som betyr unntatt offentlighet, men all fangst er rapportert med fullt navn som er tilgjengelig for alle som har administrativ tilgang for forvaltnings og oppsynsformål, blant annet styret. Registreringen er altså ikke anonym. Derimot har fiskerne krav på å kunne velge bort publisering av sitt navn i offentlig tilgjengelig laksebørs. Dette følger av personopplysningsloven fra 2018.

Bruksanvisninger Elveguiden

Hvordan kjøpe elvekort

Hvordan rapportere fangst

Hvordan rapportere fangst knyttet til fiskekort

Hvordan redigere egen fangstrapport

Hvordan finne egne fangstrapporter

Hvordan finne kvitteringer

Registrering av vald

Mangler valdet ditt i Elveguiden? Ta kontakt med styret.

Fiskeregler

I fiskereglene er den nye døgnkvoten for CR på 3 laks innarbeidet og det er presisert at kvoten gjelder laks (drøftet i RS 27. april). Det er også gjennomført noen mindre justeringer og presiseringer i reglene.

Fiskereglene presiserer at kvotebestemmelsene om maks en laks over 80 cm tolkes som på eller over 80 cm (fra og med 80 cm). Statistikken fra tidligere år viser at fiskerne har tolket dette på samme måte da det er påfallende stort antall innrapporter fisk som er 79 cm.

Desinfisering

Desinfisering er inkludert i Gaulakortet og fiskeren får et digitalt oblat av desinfiseringsstasjonen. Det er ingen begrensninger på antall desinfiseringer per fisker. Vi ønsker å få registrert de desinfiseringsstasjonene som finnes i elva og ber om at dere som ønsker å tilby desinfisering tar kontakt med styret. Dere skal da ikke ta betalt av fiskeren, kun sjekke at fiskeren har kjøpt Gaulakortet.

Det er tre alternative løsninger for de som ønsker å tilby desinfisering. I alle tilfellene så vil man få tilgang til å gi fiskeren digitalt oblat via Elveguiden etter at desinfiseringen er utført, og virkestoffet dekkes av elveierlaget. Virkestoff kan hentes på Støren, ta kontakt med Gunnhild Kjelstad for å avtale henting (mobil 477 52 330).

Alternativ A Registrert desinfiseringsstasjon: Stasjonen blir registrert på Elveguiden med kontaktinfo og åpningstid. Alternativ til åpningstid er å tilby desinfisering etter avtale (fiskeren ringer først, man kan opplyse om når man vanligvis svarer på telefon). Har man egen nettside kan vi også legge inn en link til denne der desinfeksjonsstasjonen registreres. Det er altså ikke påkrevet å være tilgjengelig/åpen for desinfisering 24/7. Den som desinfiserer plikter å kontrollere at fiskeren har kjøpt Gaulakortet. Elveierlaget vil betale 100 kroner for hver utført og kvittert desinfisering for de som gjør dette når vi har inngått en avtale og registrert desinfiseringsstasjonen. Oppgjør baseres på registrerte oblat i Elveguiden.

Alternativ B Desinfisering utelukkende til egne kunder/fiskere: Stasjonen blir ikke registrert offentlig. Den som desinfiserer plikter å kontrollere at fiskeren har kjøpt Gaulakortet. Elveierlaget betaler ikke for desinfiseringen, det er heller ikke lov å ta betalt av fiskeren siden dette skal inngå i Gaulakortet.

Alternativ C Selvbetjent desinfisering: Stasjonen blir registrert offentlig og må være tilgjengelig 24/7. Det må være tilgang på vann i nærheten. Fiskeoppsynet vil få ansvar med å vedlikeholde stasjonen gjennom sesongen, men vi ser gjerne at grunneier også holder et øye med denne. Det er ikke nødvendig å være tilstede og/eller betjene stasjonen – fiskeren gjør desinfiseringen og registrerer denne selv. Elveierlaget betaler ikke for desinfiseringen, det er heller ikke lov å ta betalt av fiskeren siden dette skal inngå i Gaulakortet.

Det er viktig med god tilgang på desinfiseringsmuligheter så vi håper å få en del registrerte stasjoner langs elva. Ta kontakt med styret for å gjøre en avtale.

Desinfisering finansieres av inntektene fra Gaulakortet, dette inkluderer også betalingen elveierlaget gir for de som velger alternativ A.

Bakteriell nyresyke hos oppdrettslaks i Midt-Norge

Desinfisering blir, dessverre, ekstra viktig i år da det er oppdaget bakteriell nyresyke hos oppdrettslaks i Midt-Norge som kan smitte til villfisk – se Veterinærinstituttets artikkel. Mattilsynet informerer i brev av 15.06.2023 at det nå er påvist smitte i fire sjøanlegg (oppdrettsanlegg) i Midt-Norge. Ber om at rettighetshavere er oppmerksom på dette og informerer fiskere.

Innlevering av avlivet fredet fisk

Vi prøver ut en ny ordning for dette i år. Prosedyren er som følger:

  • Fisken rapporteres på vanlig måte som avlivet.
  • Fisken pakkes inn, merkes tydelig med fangst ID og fryses ned så raskt som mulig på/nær valdet.
  • Fiskeren sender en epost til oppsynet@gaulaelveierlag.no med tittel «Innlevering av fangst ID NNN» (sett inn faktisk fangst ID for NNN). I eposten må det opplyses hvor fisken befinner seg (for eksempel i fryseren til den du har kjøpt fiskekort fra) samt kontaktinfo til den som disponerer fryseren. Alternativt om det ikke er tilgang på fryser kan fisken leveres inn ved resepsjonen på Vårvolden Camping på Støren i åpningstiden.
  • Oppsynet henter den nedfrossede fisken. Fisken regnes som innlevert når oppsynet har fått hånd om den. Fisket kan gjenopptas i henhold til kvotebestemmelsene i §4 selv om fisken enda ikke er hentet av oppsynet.

Som i fjor, all avlivet laks går på kvoten.

Vi ber rettighetshavere om å være behjelpelig med innfrysing og fryst oppbevaring inntil fisken er hentet av oppsynet.

Skjellprøveprosjektet

Skjellprøveprosjektet fortsetter på samme måte som i fjor. Prøvekonvolutter blir lagt ut ved innsamlingskasser der de har vært å finne tidligere år.

Pukkellaks

2023 er pukkellaks år og vi vil gjerne følge med på eventuelt innsig av denne uønskede arten. Statsforvalteren antar at det vil være et økt innsig av pukkellaks i trønderske elver i 2023 i forhold til tidligere år. De har publisert en artikkel på dette som ligger her; https://www.statsforvalteren.no/trondelag/miljo-og-klima/fiskeforvaltning/pukkellaksen-kommer/ Les gjerne den.

Pukkellaks skal avlives, registreres og det skal tas skjellprøve. Plakat med info om rapportering av pukkellaks – skriv ut og heng den gjerne opp på egnet sted.

Tips? – kontakt med elveierlaget

Tips om observasjoner og hendelser kan sendes til oppsynet@gaulaelveierlag.no – eposten overvåkes av samtlige fiskeoppsyn og hele styret gjennom sesongen.

Elveierlaget kan også kontaktes på epost til styret@gaulaelveierlag.no, denne eposten overvåkes av hele styret.

Gaula Natursenter – Gauldalsporten

Midtre Gauldal kommune jobber med en løsning ved det som tidligere het Gaula Natursenter, men som de nå har døpt om til Gauldalsporten. Vi har vært i løpende dialog med kommunen, og det er plassert en betjent og en selvbetjent desinfeksjonsstasjon der.

Midtsesongevaluering

Medio juli skal vi gjøre en midtsesongevaluering. Utfallet av denne kan bli at vi må gjøre ekstraordinære tiltak i henhold til forhåndsavtalen med Statsforvalteren. Miljødirektoratet vurderer hvert år innsiget og om det er svakt kan det komme restriksjoner som påvirker fisket både i elv og i sjø.