Fiskesesongen 2024

Denne artikkelen inneholder viktig informasjon til rettighetshaverne om fiskesesongen 2024. Innholdet oppdateres fortløpende.

Elveguiden og Gaulakortet

Vi fortsetter med Elveguiden som fangstregistrerings og forvaltningsverktøy i 2024. Elveguiden er tilgjengelig på nett og som app. Alle som skal fiske må registrere seg på Elveguiden og kjøpe Gaulakortet før fisket starter (det er et eget Gaulakort for de under 18 år, det er gratis). Gaulakortet kjøpes en gang per sesong. Desinfisering av fiskeutstyr på godkjent stasjon i Gaula er inkludert i Gaulakortet.

Mangler valdet ditt i Elveguiden?

Absolutt all fiske og fangst i Gaulavassdraget skal registreres på aktuelt vald. Send en epost til styret@gaulaelveierlag.no dersom du ikke finner valdet for fangstregistrering i Elveguiden. Opplys om hvem som er rettighetshaver, hvor valdet befinner seg, hva valdet heter og hvilket gårds/bruksnr. det tilhører. Fiske kan starte så snart valdet er tilgjengelig for fangstrapportering på Elveguiden.

Nye fiskeregler

Fiskereglene er revidert og justert i 2024. Alle rettighetshavere bør sette seg inn i de nye reglene og bidra til god formidling av dette til fiskerne. Kvotene som ble vedtatt av representantskapet i desember 2023 er også innarbeidet i de nye reglene.

Desinfisering

Desinfisering er inkludert i Gaulakortet og fiskeren får et digitalt oblat ved desinfiseringsstasjonen. Det er ingen begrensninger på antall desinfiseringer per fisker. Vi ønsker å få registrert de desinfiseringsstasjonene som finnes i elva og ber om at dere som ønsker å tilrettelegge for desinfisering tar kontakt med styret.

Det er økt fare for smittsomme fiskesykdommer fra rømt oppdrettslaks i Trøndelag. For å sikre maksimal etterlevelse av krav om desinfisering så vil vi gjøre dette så tilgjengelig og enkelt som mulig for fiskerne. Det betyr blant annet at vi ønsker bedre tilgjengelighet på selvbetjent desinfisering.

Det er tre alternative løsninger for de som ønsker å tilrettelegge for desinfisering. I alle tilfellene så vil man få tilgang til å gi fiskeren digitalt oblat via Elveguiden etter at desinfiseringen er utført, og virkestoffet dekkes av elveierlaget. Virkestoff kan hentes på Støren, ta kontakt med Gunnhild Kjelstad for å avtale henting (mobil 477 52 330).

Alternativ A Registrert selvbetjent desinfiseringsstasjon: Stasjonen blir registrert på Elveguiden med info om tilgjengelighet/åpningstid (det er ønskelig med 24/7) og eventuell kontaktinfo dersom det må gjøres avtale i forkant. Det er ikke nødvendig å være tilstede og/eller betjene stasjonen – fiskeren gjør desinfiseringen og registrerer denne selv. Elveierlaget betaler ikke for desinfiseringen.

Alternativ B Registrert selvbetjent & betjent desinfiseringsstasjon: Som alternativ A, i tillegg tilbys også bistand/betjent desinfisering i spesifiserte tidsrom eller etter avtale. Elveierlaget vil betale 100 kroner for hver utført og kvittert betjent desinfisering for de som utfører dette for fiskeren når vi har inngått en avtale og registrert desinfiseringsstasjonen. Oppgjør baseres på registrerte oblat i Elveguiden.

Alternativ C Desinfisering utelukkende til egne kunder/fiskere: Stasjonen blir ikke registrert offentlig. Den som desinfiserer plikter å kontrollere at fiskeren har kjøpt Gaulakortet. Elveierlaget betaler ikke for desinfiseringen.

For alle alternativer gjelder at fiskeren skal ha kjøpt Gaulakortet først, ved betjening tilstede skal dette kontrolleres, og at fiskeren ikke skal betale noe mer for desinfisering ut over det.

Fiskeoppsynet vil føre tilsyn med desinfiseringsstasjonene, og skal ha tilgang til disse.

Det er viktig med god tilgang på desinfiseringsmuligheter så vi håper å få en del registrerte stasjoner langs elva. Ta kontakt med styret for å gjøre en avtale. Elveierlaget sørger for nødvendig utstyr, informasjon og opplæring.

Desinfisering finansieres av inntektene fra Gaulakortet, dette inkluderer også betalingen elveierlaget gir for de som velger alternativ B.

Tiltak i forhold til rømt oppdrettslaks med sykdom

Mandag 6. mai 2024 meldte lakseoppdrettsselskapet Lerøy at 14 000 laks har rømt fra selskapets anlegg på Reitholmen i Hitra kommune. Den rømte laksen opplyses å ha en gjennomsnittsvekt på 7,3 kg og det regnes som overveiende sannsynlig at laksen vil bevege seg opp i elvene rundt Trondheimsfjorden.

Laksen er smittet av pancreas disease (PD) og bakteriell nyresyke (BKD). Særlig sistnevnte sykdom gir bekymring, og det er høy smittefare til villaks.

Situasjonen overvåkes av Fiskeridirektoratet, meld fra dit om observasjon og fangst av rømt oppdrettslaks.

Fiskeridirektoratets beredskaps- og tipstelefon: 55 23 83 36 (døgnbemannet). Send tips digitalt her

Det jobbes med denne saken på regionalt og nasjonalt nivå. Eventuelle ekstraordinære tiltak vil bli publisert her. Når fiskere eventuelt sløyer oppfisket rømt syk laks, er det svært viktig at de samler opp slo og avfall og ikke kaster det ut i naturen igjen.

Tips? – kontakt med elveierlaget

Tips om observasjoner og hendelser kan sendes til oppsynet@gaulaelveierlag.no – eposten overvåkes av samtlige fiskeoppsyn og hele styret gjennom sesongen.

Elveierlaget kan også kontaktes på epost til styret@gaulaelveierlag.no, denne eposten overvåkes av hele styret.

Midtsesongevaluering i starten av juli

Tidlig i juli skal vi gjøre en midtsesongevaluering. Fangstrapporten frem til da utgjør en stor og viktig del av beslutningsgrunnlaget. Ber alle rettighetshavere bidra til å sørge for at absolutt all fangst blir registrert, både avlivet og gjenutsatt fisk. Registreringsplikten gjelder alle arter. Dette er også presisert i fiskereglene.

Utfallet av Midtsesongevalueringen kan bli at vi må gjøre ekstraordinære tiltak i henhold til forhåndsavtalen med Statsforvalteren. Miljødirektoratet vurderer hvert år innsiget og om det er svakt kan det komme restriksjoner som påvirker fisket både i elv og i sjø.