Innkalling til valgmøte i sonene 2023

Det innkalles herved til valgmøte i sonene i Gaula Elveierlag.

Sone 1 og 2: onsdag 15. februar 2023 kl 18.00
Festsalen, Øya Landbruksskole

Sone 3,4,5,6,7,8,9 og 10: torsdag 16. februar 2023 kl 18.00
Kinosalen Gauldal Skole og Kultursenter (GSK)

Sakliste

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av to til å underskrive protokoll
  3. Godkjenne innkalling og fullmakter samt registrere frammøtte
  4. Informasjon fra styret om lagets aktiviteter
  5. Behandle innkomne saker
    Det er ingen innkomne saker.
  6. Velge elvesonens representanter til representantskapet for 1 år, samt vararepresentanter
  7. Velge 1 nytt medlem til valgkomite

Innstillinger fra valgkomiteene legges ut her etter hvert som de mottas.

Oversikt over soner og representanter finnes på medlemsportalen gaulaelveierlag.no Representantskapet – Gaula Elveierlag