Krav om ansvarserkjennelse – varsel om søksmål, jf. tvisteloven §5-2

Sendt til Salmar, Mowi, Lerøy, Sinkaberg, Bjørøya og Emilsen i dag 24.06.2024.

Vi representerer de obligatoriske sammenslutningene av rettighetshaverne i våre vassdrag i henhold til lakse- og innlandsfiskloven §25. På vegne av forvaltningslagene og rettighetshavere tilsluttet disse, fremsettes med dette krav om erstatning for tap som oppdrettsaktørene i og utenfor Trondheimsfjorden og Namsenfjorden har påført rettighetshaverne til laksefiske i vassdragene.

Økonomisk utnyttelse av fiskerett har i uminnelige tider utgjort en vesentlig del av våre medlemmers næringsvirksomhet. Fiskerett har tradisjonelt inngått i næringsgrunnlag tilknyttet våre medlemmers landbrukseiendommer, og er en integrert del i verdsettelsen av eiendommene.

Fra og med 23. juni 2024 er all utøvelse av fiskerett stanset i våre vassdrag, jf. Miljødirektoratets forskrift 21. juni 2024 om stans i fisket etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjøområder i 2024 §1. Dette medfører et åpenbart økonomisk tap for forvaltningslagene og rettighetshaverne tilsluttet forvaltningslagene. Forskriften er begrunnet i lavt innsig av villaks til Trondheimsfjorden og Namsenfjorden i 2024.

Det er en kjensgjerning at reduksjon i villaksstammene i våre vassdrag i det alt vesentlige kan tilskrives konsekvenser av oppdrettsnæringen. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har i en årrekke pekt på dette: «… utfordringene for villaksen er forholdene i sjøen. Lakselus, rømt oppdrettslaks og infeksjoner knyttet til fiskeoppdrett er de største truslene mot villaks. Det gjennomføres ikke tilstrekkelige tiltak til å stabilisere eller redusere disse truslene.» Denne risikoen har nå materialisert seg i en konkret økonomisk skade ved at fiskerett i elvene ikke lenger kan utnyttes.

På vegne av våre forvaltningslag og tilknyttede rettighetshavere gjøres gjeldende at skaden er forårsaket av aktørene som har utøvd – og utøver – oppdrettsvirksomhet i åpne merder i og ved Trondheims- og Namsenfjorden. Oppdrettsaktørene anføres å være solidarisk ansvarlige for forvaltningslagene og rettighetshavernes økonomiske tap.

Prinsipalt anføres at det foreligger ansvar på ulovfestet objektivt grunnlag, idet økt dødelighet av villaks som følge av bl.a. lakselus, utgjør en typisk, stadig og ekstraordinær risiko ved lakseoppdrett i åpne merder. Vi legger i denne sammenheng til grunn at det ikke bestrides at økt forekomst av lakselus i villaksens vandringsområder, skyldes deres oppdrettsvirksomhet i åpne merder i og ved inngangen til fjordsystemene.

Under enhver omstendighet anføres at det foreligger ansvarsgrunnlag på subjektivt grunnlag. Det har i en årrekke vært kjent for oppdrettsnæringen at bl.a. økt forekomst av lakselus er en konsekvens av oppdrett i åpne merder og at dette utgjør den vesentligste trusselen for villaksbestandene i våre elver. På tross av dette har oppdrettsaktørene unnlatt å sette inn adekvate tiltak for å redusere forekomsten av lakselus og øvrige negative sider av sin oppdrettsvirksomhet, overfor elveeiernes næringsinteresser. Oppdrettsaktørene har eksempelvis unnlat å flytte virksomheten over i lukkede merder eller på land. Aktørene har også bevisst søkt å utvide sin virksomhet, vel vitende om at dette medfører økt skaderisiko for villaksbestandene. Disse forholdene anføres hver for seg og samlet å utgjøre uaktsomme uforsvarlige forhold fra oppdrettsaktørenes side, som gir grunnlag for erstatning overfor elveinteressene. Det vises både til det såkalte organansvaret og til skadeserstatningsloven §2-1.

Vi understreker at det er tale om et løpende klanderverdig forhold som har pågått over år, og som fortsatt pågår, slik at ingen del av elveinteressenes krav kan anses foreldet.

Det sier seg selv at tapets størrelse ikke lar seg entydig fastslå på nåværende tidspunkt. Det er heller ikke endelig avklart hvor mange av rettighetshaverne i berørte elver, som vil gjøre krav gjeldende. Foreløpig ber vi derfor om at dere som skadevoldende oppdrettsaktører erkjenner ansvar overfor våre forvaltningslag og de rettighetshaverne vi allerede representerer for det samlede økonomiske tap virksomhetene deres har medført. Tapet vil eksempelvis omfatte tapte eiendomsverdier, forvaltningslagenes kostnader til bestandsovervåkning og tiltak, samt tapt omsetning, herunder fremtidig omsetningssvikt, for våre rettighetshavere.

Vi ber om at dere tar snarlig stilling til kravet, og senest innen 1. august 2024. For ordens skyld opplyses at dette brevet skal anses for et varsel om søksmål etter tvisteloven §5-2.

Avslutningsvis bemerkes at både forvaltningslagene og rettighetshaverne er interessert i at partene finner frem til en mest mulig effektiv håndtering av saken og et mulig fremtidig massesøksmål. Vi ber derfor om at lakseoperatørene i felleskap bekoster felles advokatrepresentasjon for elveinteressene, for å sikre et felles kontaktpunkt for dere overfor aktørene på vår side. Vi ber om snarlig tilbakemelding på om dere aksepterer å dekke og/eller forskuttere elveierinteressenes advokatkostnader i sakens anledning.

Inntil videre kan tilbakemelding gis samlet til Gaula Elveierlag på vegne av alle forvaltningslagene og rettighetshaverne som dette brevet er sendt på vegne av.

Med hilsen,

Geir Moholdt
Gaula Elveierlag

Gunnar Daniel Fordal
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag

Ola A. Seem
Namsenvassdraget Elveierlag