Kunnskap

Alle fiskerettshavere oppfordres til å sette seg inn i det som finnes av kunnskap, forskning, lover og regler knyttet til forvaltning av villaks.

De som har tillitsverv i elveierlaget forutsettes minimum å kjenne til innholdet det vises til på denne siden og bestandsstatus i Gaula.

Forvaltning av laks

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har skrevet en oversiktlig rapport om hvordan forvaltning av laks er organisert og utføres i Norge.

I rapporten beskrives det hvordan lakseforvaltningen er bygd opp. Det beskrives hvordan laksefisket forvaltes, hvem som har rett til å fiske, hvordan fiskeregler bestemmes, og hvordan fangststatistikken fra sjølaksefisket og elvefisket samles og brukes. Videre beskrives det hvordan laksebestander vurderes i forhold til om de når gytebestandsmål og har et høstbart overskudd. Villaksen har en egen kvalitetsnorm under naturmangfoldloven som bestandene vurderes etter, og denne er også beskrevet.

Aktuelle lover og forskrifter

Lakse- og innlandsfiskloven. Lovens formål er blant annet å sikre naturlige bestander av anadrome laksefisk forvaltes i samsvar med Naturmangfoldloven. § 25 inneholder bestemmelser om pliktig organisering og fellesforvaltningens oppgaver.

Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag. Forskriften gjelder fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag. Vedlegg I i forskriften inneholder bestemmelsen om fisketiden i Gaula (01.06-31.08) og spesielle bestemmelser som setter maksimalbegrensninger på døgnkvote per fisker til 1 laks og sesongkvote per fisker til 5 laks. Elveierlagets kvotebestemmelser må holde seg innenfor disse rammene. I de spesielle bestemmelsene for Gaula er det også krav om midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.

Dyrevelferdsloven. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Mattilsynet har publisert en egen artikkel om fang og slipp som refererer til dyrevelferdsloven.

Forskrift om framleie av fiskerett. Forskriften omfatter framleie, dvs. videre utleie av en leiet fiskerett. § 2 setter krav om tillatelse fra statsforvalteren for framleie av fiskerett.