Kvoter 2024

Representantskapet fastsatte fiskekvoter for 2024 sesongen i sitt møte 14. desember 2023.

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning sin vurdering av bestandsstatus i Gaula utgjør hovedtyngden av beslutningsgrunnlaget sammen med annen tilgjengelig informasjon om bestanden i elva – se Bestandsovervåking.

Gjennomsnittlig oppnåelse av gytebestandsmålet siste 4 år ligger på 99% som er svært godt.

Fiskere anmodes om å gjenutsette hunnlaks i så stor grad som mulig gjennom hele sesongen så lenge det er mulig å kjønnsbestemme fangsten mens fisken er i vannet. Ved tvil om kjønn så la det også gå i favør av gjenutsetting så fremt det er dyrevelferdsmessig forsvarlig.

Fiskekvotene for 2024 er som følger:
Forskriftsfestet døgnkvote: 1 laks
Døgnkvote fang og slipp (CR): 3 laks
Sesongkvote: 4 laks hvorav en kan være storlaks. Storlaks defineres som laks fra og med 89 cm lang.
Hunnlaks fredning fra og med 15. juli.

Det understrekes at styret både har rett og plikt til å handle i fiskesesongen om gytebestandsmålet er i fare. Det vil bli gjennomført en midtsesongevaluering i månedsskiftet juni/juli.

Dersom innsiget er urovekkende lavt og fangststatistikken viser en dårlig utvikling så vil det på kort varsel kunne bli innført innskrenkninger på kvotene i sesongen.

Øvrige fiskeregler bestemmes av styret og kunngjøres i mai måned.