Midtsesongevaluering 2022

Styret har gjennomført årets midtsesongevaluering og så langt ser dette ut til å bli en bra sesong i Gaula. Det er ikke aktuelt å innføre ekstraordinære tiltak – kvoter og fiskeregler opprettholdes som de er.

Overvåkingen av innsiget av laks til Trondheimsfjorden viser at det er høyt, og relativt tidlig, innsig av smålaks. Innsiget av mellomlaks ligger i normalområdet i overvåkingsperioden, både i antall og tid. Innsiget av storlaks er svakere enn gjennomsnittet har vært når det gjelder antall, men normalt i forhold til tid. Oppgangen i Gaulfossen kom i gang rundt 13. juni og laksen fordelte seg raskt over hele vassdraget. Det har vært gode fiskeforhold og relativt jevn vannføring i elva. Fangst har vært godt over normalen, og i tillegg ser fisken ut til å være i god form. Mer informasjon er å finne i vår rapport til Statsforvalteren.

Gaulakortet, hvor mange er det som fisker?

Når vi skriver dette har 4157 fiskere løst Gaulakortet! Det både håper og tror vi betyr mange trivelige stunder i og ved elva og mange spennende fiskeopplevelser.

Fang og slipp, forsvarlig gjenutsetting

Mattilsynet har fokus på fang og slipp i forhold til dyrevelferdsloven. Deres hovedbudskap til elveiere og fiskere er at rendyrket fang og slipp – der målet kun er å oppleve gleden og spenningen i å fiske for så å slippe fisken ut igjen – er i strid med dyrevelferdsloven og forbudt i Norge. Fiskevelferd handler om mer enn hvor mange fisk som dør ved fang og slipp.

Både fiskere og elveeiere har et ansvar for å sørge for at gjenutsetting gjøres slik at fiskens velferd ivaretas så godt som mulig. Her syndes det en del og vi må alle bidra med holdninger og informasjon som øker kvaliteten på dette. En hovedregel som bør være lett å huske er: ikke løft fisken ut av vannet dersom den skal gjenutsettes. Vi ser for mange eksempler på fisk ut av vannet som blir rapportert som gjenutsatt. Det blir fine bilder, men dårlig fiskevelferd av det.

Mer informasjon fra Mattilsynet om dette: brev til elveeierlag, presentasjon til elveeiere og artikkel om fang og slipp.

Fiskeoppsyn og regeloppfølging

Fiskeoppsynet har vært i aktivitet siden sesongstart og har lagt ned hundrevis av timer allerede i vassdraget. Det rapporteres om at de aller fleste fiskere har alt i orden, har registrert seg og kjøpt Gaulakortet, har betalt fiskeravgiften og har satt seg godt inn i og følger fiskereglene og kvotebestemmelsene. Det er jevnt over en veldig god stemning blant fiskere og elveeiere, og fiskeoppsynet føler seg velkommen og respektert for den jobben de gjør.

Dessverre er det noen unntak. Styret har etablert et utvalg for behandling av brudd på fiskeregler som, for det mest graverende tilfellet per i dag, har ilagt fiskeren et gebyr på NOK 20.000 og utestengelse i 5 år. Både dette og enda ett tilfelle er i tillegg politianmeldt for mulig brudd på offentligrettslige bestemmelser. Det vurderes reaksjon i form av gebyr og utestengelse i flere andre rapporterte tilfeller også. I tillegg til egne observasjoner er vi avhengig av tips og gode vitnebeskrivelser for å kunne reagere på regelbrudd. Vi mottar heldigvis begge deler i større grad enn forventet og det gjør det mer effektivt å håndtere dette.

Skjellprøveprosjektet

I siste mottatte rapport fra Veterinærinstituttet er det hittil analysert 863 individ i Gaula og av disse er 2 klassifisert som oppdrett. Gaula ligger forøvrig langt foran de andre elvene i antall innleverte prøver.

Oversikt skjellprøver uke 29 (20.7.2022) fra Veterinærinstituttet.

Desinfeksjonsstasjoner

Den nye ordningen med desinfisering og digital kvittering ser ut til å fungere bra. Det er registrert godt over 1400 desinfiseringer per i dag samlet for alle 11 godkjente stasjoner. Her vil styret rette en stor takk til dere som har tatt ansvar og tatt på dere dette – dere gjør en viktig jobb!

Kontakt med styret

Styret behandler løpende innkomne henvendelser, både de som tar direkte kontakt med oss per telefon og på epost til styret@gaulaelveierlag.no. Vi har blant annet fått registrert veldig mange vald på riktig eiendom ved at rettighetshaver har tatt kontakt med oss. Vi i styret deler på arbeidet og alle styremedlemmer og varamedlemmer nås direkte på epost adressen over.

Vi følger nøye med på utviklingen i siste halvdel av sesongen også og tar gjerne imot innspill fra både rettighetshavere og fiskere.