Midtsesongevaluering 2023

Styret gjennomførte midtsesongevaluering 3. juli 2023.

Vurdering av innsiget er basert på overvåking av innsiget av laks til Trondheimsfjorden i regi av NINA. Overvåkingen viser at det er historisk lavt innsig av alle vektklasser, og at innsiget kommer relativt sent. Vi konkluderer ut fra dette at 2023 ser ut til å være sent år når det gjelder tid for innsig.

Vannføring i Gaulfossen må under 170-180 m3/s før det skjer vesentlig oppgang av laks i fossen. I 2023 observerer vi at vannføring stort sett har vært på eller under dette nivået fra sesongstart. Vanntemperaturen var imidlertid lav de to første ukene av sesongen. Det har videre i sesongen vært god og relativt jevn vannføring i elva.

Fisketrykket i 2023 målt ved antall solgte elvekort (Gaulakort) per 02.07.2023 er på 3482 som er en nedgang på 9,7% fra 2022 (3858).

Vi fortsetter å ta utgangspunkt i en rapporteringsgrad på 90% på alle kategorier. For et sent år viser regnearkmodellen da en forventet gytebestand på 164%. Vi har også sett på følsomheten for rapporteringsgrad i modellen og får følgende tall for rapporteringsgrad-måloppnåelse: 80% – 184%, 95% – 155%.

Konklusjonen blir at vi følger forskriftens bestemmelse i § 6 andre ledd bokstav a. og iverksetter ingen tiltak.

Se også rapport til statsforvalter, rapportskjema (NINA regnearkmodell for Gaula) og forhåndsavtale tiltak.