Norske Lakseelver med krav til Lerøy

Arbeidsgruppa nedsatt av styret i Norske Lakseelver (NL) har bistått NL styret med å utarbeide et brev til Lerøy hvor NL fremmer krav om ansvarserkjennelse etter rømming av oppdrettslaks fra lokalitet Reitholmen. Brevet er styrebehandlet i NL og vi er gjort kjent med et enstemmig styrevedtak om å sende dette til Lerøy. Brevet ble signert av styreleder i NL og sendt Lerøy fredag 28. juni, se Brev til Lerøy etter rømming fra Reitholmen.

I brevet bes om at Lerøy utvetydig erkjenner ansvar for hendelsen ved Reitholmen på Hitra den 5. mai 2024 og for de kostnader elveinteressene er og vil bli påført. Videre bes Lerøy bekrefte at alle skadebegrensende tiltak som det er aktuelt å iverksette i elvene, forelegges berørte forvaltningslag for godkjenning på forhånd. Det kreves at all aktivitet som Lerøy planlegger i elvene underlegges en uavhengig faglig instans godkjent av aktuell lokal forvaltning.

Brevet er utarbeidet med bistand fra ressurser blant forvaltningslagene med høy juridisk kompetanse, og med bakgrunn i et notat fra NL sin faste advokatforbindelse Lund & Co. NL har bedt om snarlig svar og åpnet for et møte med Lerøy.

NL sin arbeidsgruppe jobber nå med å følge opp plan om utfiskingstiltak ovenfor Fiskeridirektoratet, og ser det som viktig å insistere på tiltak som har signifikant effekt på uttak av rømt oppdrettslaks. For de aller fleste elver og steder vil det mest virkningsfulle være stangfiske, se NINA rapport 972 Muligheter og teknologiske løsninger for å fjerne rømt oppdrettsfisk fra lakseførende vassdrag vedrørende dette. Det er forøvrig mye erfaring og kompetanse på dette blant medlemslagene som det vil kunne dras nytte av.

NL sin arbeidsgruppe består av Geir Moholdt (Gaula), Gunnar Fordal (Stjørdalselva), Arne O Sæter (Surna), Ola Seem (Namsen) og Vegard Heggem (NL).