Medlemsportal

For fiskerettshavere i Gaula

Kvoter 2023

Representantskapet i Gaula Elveierlag fastsatte fiskekvoter for 2023 sesongen i sitt møte 12. desember 2022. Døgnkvote: 1Døgnkvote fang og slipp (CR): 3Ukekvote: 2Sesongkvote: 4 hvorav maks 1 kan være over

--->

Midtsesongevaluering 2022

Styret har gjennomført årets midtsesongevaluering og så langt ser dette ut til å bli en bra sesong i Gaula. Det er ikke aktuelt å innføre ekstraordinære tiltak – kvoter og

--->

Økt fokus på fang og slipp

I mai inviterte Mattilsynet elveierlagene til dialogmøte for å gi veiledning om fang og slipp og fiskevelferd og drøfte hvordan elveierne kan bidra til å få ned andelen fang og

--->

Plakat Gaulakortet

For at fiskere lettere skal finne info er det laget to plakater med QR kode. Disse kan skrives ut og henges opp. Gaulakortet Gaulakortet engelsk tekst

--->

Høring konsekvenser ny E6

Høringsfristen på Nye Veier AS sin konsekvensutredning for E6 Gyllan-Kvål er 29.5.2022. Det er en stor mengde dokumenter, fagrapporter og delutredninger som er lagt ut av Nye Veier AS. Elveierlagets

--->

Fiskesesongen 2022

Vi nærmer oss starten på laksefiskesesongen 2022 i Gaula. Styret som ble valgt av representantskapet 28. april har hatt sitt første konstituerende styremøte og jobber blant annet med å implementere

--->

Kvoter 2022

Kvotene i Gaula for 2022 er uforandret fra i fjor. Døgnkvote 1 laks, ukekvote 2 laks og sesongkvote 4 laks hvorav maks en kan være over 80 cm. All hunnlaks

--->

Kvoter 2023

Representantskapet i Gaula Elveierlag fastsatte fiskekvoter for 2023 sesongen i sitt møte 12. desember 2022. Døgnkvote: 1Døgnkvote fang og slipp (CR): 3Ukekvote: 2Sesongkvote: 4 hvorav maks 1 kan være over

--->

Midtsesongevaluering 2022

Styret har gjennomført årets midtsesongevaluering og så langt ser dette ut til å bli en bra sesong i Gaula. Det er ikke aktuelt å innføre ekstraordinære tiltak – kvoter og

--->

Økt fokus på fang og slipp

I mai inviterte Mattilsynet elveierlagene til dialogmøte for å gi veiledning om fang og slipp og fiskevelferd og drøfte hvordan elveierne kan bidra til å få ned andelen fang og

--->

Plakat Gaulakortet

For at fiskere lettere skal finne info er det laget to plakater med QR kode. Disse kan skrives ut og henges opp. Gaulakortet Gaulakortet engelsk tekst

--->

Høring konsekvenser ny E6

Høringsfristen på Nye Veier AS sin konsekvensutredning for E6 Gyllan-Kvål er 29.5.2022. Det er en stor mengde dokumenter, fagrapporter og delutredninger som er lagt ut av Nye Veier AS. Elveierlagets

--->

Fiskesesongen 2022

Vi nærmer oss starten på laksefiskesesongen 2022 i Gaula. Styret som ble valgt av representantskapet 28. april har hatt sitt første konstituerende styremøte og jobber blant annet med å implementere

--->

Kvoter 2022

Kvotene i Gaula for 2022 er uforandret fra i fjor. Døgnkvote 1 laks, ukekvote 2 laks og sesongkvote 4 laks hvorav maks en kan være over 80 cm. All hunnlaks

--->

Sameiet Gaula Elveierlag

Pliktig organisering

I Gaula plikter fiskerettshaverne å gå sammen om felles lokal forvaltning i henhold til lakse- og innlandsfiskeloven §25.

Den lokale forvaltningen utøves innenfor rammene av nasjonalt regelverk, og omfatter regulering av fisket, fiskeoppsyn, informasjon, smitteforebyggende tiltak, fangststatistikk og rapportering, kultiveringstiltak og bestandsovervåking.

Sameiet Gaula Elveierlag utgjør den pliktige lokale fellesforvaltningen i Gaula og består av alle de rundt 680 rettighetshaverne på strekningene av vassdraget med anadrom laksefisk.

Det er fastsatt egne vedtekter for elveierlaget. Vassdraget er delt inn i 10 valgsoner. Hver av disse velger på sitt årlige sonemøte sine representanter som tilsammen utgjør Representantskapet (RS). RS er elveierlagets øverste organ og på sitt årsmøte velger RS sine styremedlemmer.

Styret er ansvarlig for den daglige driften av fellesforvaltningen innenfor vedtektene og de vedtak som fattes av RS.