Gaula Elveierlag

Forvaltningen av fiske i Gaula

AKTUELLE SNARVEIER
INFORMASJON

Nestenulykke mellom tog og laksefisker

Bane NOR har bedt oss om å informere om at det er både farlig og ulovlig å gå i og ved spor. Dette gjelder også forsøk på å gå igjennom jernbanetunnel. Hvis kryssing av jernbanen må skje, skal dette gjøres lovlig på planoverganger. Planoverganger har skilt «Stopp se og lytt».

Midtsesongevaluering 2023

Evalueringen viser en forventet gytebestand på 164%. Konklusjonen blir dermed at ingen tiltak blir iverksatt.

Fiskesesongen 2023

Artikkelen er sist oppdatert 21.06.2023. Vi nærmer oss starten på laksefiskesesongen 2023 i Gaula. Styret som ble valgt av representantskapet 27. april har hatt sitt første konstituerende styremøte og jobber

Saker til årsmøte 2023 – frist 15. mars

Representantskapet (RS) er Gaula Elveierlag sitt øverste beslutningsorgan. Ordinært RS-møte holdes innen utgangen av april hvert år. Saker som medeiere/elvesoner ønsker behandlet på RS-møte, må være innkommet til styret innen

Innkalling til valgmøte i sonene 2023

Det innkalles herved til valgmøte i sonene i Gaula Elveierlag. Sone 1 og 2: onsdag 15. februar 2023 kl 18.00Festsalen, Øya Landbruksskole Sone 3,4,5,6,7,8,9 og 10: torsdag 16. februar 2023

Torskeoppdrett i Trondheimsfjorden

Via Lakserådet for Trondheimsfjorden har vi gitt tilbakemelding vedrørende to søknader om torskeoppdrett i åpne merder i Trondheimsfjorden. I en samlet uttalelse heter det «Representantene mener det er stor risiko

Forvaltningsavgift 2022

Representantskapet (RS) fastsatte forvaltningsavgiften for 2022 til 990 000 kr i sitt vedtak 28.04.2022. Fiskerettshavere i Gaula er pliktig organisert i Gaula Elveierlag i henhold til lakse- og innlandsfiskloven §

Kvoter 2023

Representantskapet i Gaula Elveierlag fastsatte fiskekvoter for 2023 sesongen i sitt møte 12. desember 2022. Døgnkvote: 1Døgnkvote fang og slipp (CR): 3Ukekvote: 2Sesongkvote: 4 hvorav maks 1 kan være over

Midtsesongevaluering 2022

Styret har gjennomført årets midtsesongevaluering og så langt ser dette ut til å bli en bra sesong i Gaula. Det er ikke aktuelt å innføre ekstraordinære tiltak – kvoter og

Økt fokus på fang og slipp

I mai inviterte Mattilsynet elveierlagene til dialogmøte for å gi veiledning om fang og slipp og fiskevelferd og drøfte hvordan elveierne kan bidra til å få ned andelen fang og