Restaureringer av sidebekker i 2024

For å kunne arbeide effektivt med miljøforbedrende restaureringstiltak er det etablert et samarbeid mellom Gaulavassdraget vannområde, NINA og Gaula Elveierlag. Samarbeidet søkte ut midler til miljødirektoratet gjennom ordning «Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning» og fikk innvilget 558 780 kr for habitattiltak for å bedre gyte-, oppvekst- og levevilkårene for sjøørret i sidebekker til Gaula.

Tiltakene som skal utføres er habitatforbedrende tiltak for å styrke sjøørretbestanden i sidebekker til Gaula og for oppnå bedre miljøtilstand i bekkene ref. målene i vannforskriften. Tiltakene vil bli utført innenfor perioden 01.06.2024 tom. 31.08.2024.

Tiltak som skal gjennomføres for å bedre miljøtilstanden:

 • Utlegg av gytegrus for å forbedre gytemulighetene for fisk.
 • Utlegg av større stein for å sikre oppvekst og skjulområder for ungfisk.
 • Utlegg av dødt trevirke og røtter for å skape oppvekst og skjulområder for ungfisk.
 • Planting av lauvtrær i kantsoner hvor dette mangler. – For å gi skygge til bekken, skjul og føde for ungfisk og for erosjonssikring av bekkebredden.

I NINA Rapportene 2240 og 1830 er det identifisert tiltak for å bedre levevilkårene for sjøørret i sidebekker i Gaulavassdraget. Disse rapportene er brukt som grunnlag for å gjøre en prioritet på hvilke bekker vi vil gjøre tiltak i for 2024.

Aktuelle bekker for tiltak:
Opplistede tiltak vil bli gjennomført så lenge midlene strekker til. Vi har delt inn bekker i prioritet 1 og 2. Bekker i prioritet 1 vil bli prioritert for tiltak, mens bekker i prioritet nr 2 vil bli aktuelle for tiltak om vi har midler til overs.

1 prioritet:

 • Varmbubekken i Melhus kommune
 • Hansbakkbekken i Midtre Gauldal kommune
 • Kaldvella og Bortna i Melhus kommune. Strekninger nedstrøms og oppstrøms boligfelt på Ler.
 • Loddbekken i Melhus kommune. Strekinger oppstrøms gamle E6.

2 prioritet:

 • Ratbekken i Melhus kommune.
 • Langbekken i Melhus kommune.
 • Moabekken i Melhus kommune.
 • Lynga i Melhus kommune.
 • Bekk uten navn like oppstrøms Gaulfossen i Melhus kommune.

Entreprenører vil stå for den fysiske utførelsen av oppdraget, med faglig oppfølging av NINA og Gaulavassdraget vannområdet.

For gjennomføring av tiltak må vi ta forbehold om at vi får grunneiers tillatelser til gjennomføring av tiltak på aktuelle strekninger. På strekninger som er aktuelle for tiltak vil grunneiere bli kontaktet. Vi håper at grunneiere kan stille grunn til disposisjon slik at vi sammen kan bidra til å gjøre tiltak for å styrke en svært svekket sjøørretbestand i Gaulavassdraget.