Om elveierlaget

I Gaula plikter fiskerettshaverne å gå sammen om felles lokal forvaltning i henhold til lakse- og innlandsfiskeloven §25.

Den lokale forvaltningen utøves innenfor rammene av nasjonalt regelverk, og omfatter regulering av fisket, fiskeoppsyn, informasjon, smitteforebyggende tiltak, fangststatistikk og rapportering, kultiveringstiltak og bestandsovervåking.

Sameiet Gaula Elveierlag utgjør den pliktige lokale fellesforvaltningen i Gaula og består av alle de rundt 680 rettighetshaverne på strekningene av vassdraget med anadrom laksefisk.

Det er fastsatt egne vedtekter for elveierlaget. Vassdraget er delt inn i 10 valgsoner. Hver av disse velger på sitt årlige sonemøte sine representanter som tilsammen utgjør Representantskapet (RS). RS er elveierlagets øverste organ og på sitt årsmøte velger RS sine styremedlemmer.

Styret er ansvarlig for den daglige driften av fellesforvaltningen innenfor vedtektene og de vedtak som fattes av RS.

Gaula Elveierlag skal forvalte fiskeressursene som tilhører vassdraget til beste for medlemmene innenfor rammene av langsiktig ressursforvaltning og ivaretakelse av det biologiske produksjonsgrunnlaget.